FB Video Mắt-Livestream-V2

  Chọn server:
  Server 3 (Khả dụng: 8500) (VIP) - 2 đServer 2 (Khả dụng: 8500) (Thường) - 2 đServer 4 (Khả dụng: 35299) VIP-Có dư mắt nên set 1 lần không chia nhỏ số lượng - 3 đServer 5 (Khả dụng: 29277) rẻ - nên set 1 lần không chia nhỏ số lượng - 2 đ

  Số lượng mắt:

  Số Phút:

  Tổng Tiền:

  Ghi chú: